... 1966-1972

60- .80- .90-1960-2005

200520102015
.
()


.

,
..
Larsky Nikolai

1960-2005
PAINTING 1960-2005

" ". 1995. , , 6090
"JAPANESE MOTIVE". 1995. canvas, oil, 60x90 cm


© . . 2006-2016